fbpx

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

bur.o is de geregistreerde merknaam en de handelsnaam waaronder BV Valaure, met zetel te Klein Harelbekestraat 1a, 8531 Hulste en ondernemingsnummer BE0653.960.934 handel drijft.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met BV Valaure, handel drijvende onder de naam bur.o, worden gesloten.
Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben uitdrukkelijke voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant. In de mate de voorwaarden van de klant een gelijkaardig beding zouden bevatten, dient de klant het initiatief te nemen om daaromtrent een overeenkomst met bur.o te bereiken. Zoniet, wordt hij geacht akkoord te gaan met het feit dat deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen beheersen.

2. Onafhankelijkheid bur.o

bur.o voert administratieve diensten uit.
De aan bur.o opgedragen diensten zullen door de aangestelden of uitvoeringsagenten van bur.o in volstrekte onafhankelijkheid worden uitgevoerd. Dit belet evident niet dat inlichtingen en/of vragen kunnen gesteld worden aan de opdrachtgever.
Overeenkomstig artikel 31, §1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, kan het naleven en doen naleven door de opdrachtgever van de verplichtingen die op haar rusten inzake welzijn op het werk, alsook instructies die door de opdrachtgever zouden worden gegeven in uitvoering van de opdracht, niet beschouwd worden als enige uitoefening van gezag door de opdrachtgever op de werknemers of aangestelden die bur.o zou inzetten voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht.
De aangestelden of uitvoeringsagenten van bur.o zullen op geen enkel ogenblik als werknemer, aangestelde of agent van de opdrachtgever beschouwd kunnen worden. De opdrachtgever is niet gerechtigd het gezag of de controle uit te oefenen op de aangestelden of uitvoeringsagenten van bur.o. Dit belet uiteraard niet dat de opdrachtgever wel het recht heeft om de diensten te controleren die door bur.o worden uitgevoerd, en desgevallend richtlijnen of instructies mee te geven om de uit te voeren diensten tot een goed einde te brengen.
Kosten van eventuele controles van de door bur.o uitgevoerde diensten zijn steeds ten last van de opdrachtgever.
De opdrachtgever zal zijn wettelijke verplichtingen nakomen zoals voorzien in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk, in het bijzonder deze uit hoofdstuk IV betreffende “de bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten”.

3. Facturen en betaling

De prestaties worden wekelijks gefactureerd op basis van prestatiestaten.
Er worden enkel effectief gepresteerde uren aangerekend. De prestaties worden wel verrekend per aangevatte schijf van 5 minuten. De duurtijd van de prestaties vat aan van zodra de medewerker van bur.o aankomt bij de klant tot op het ogenblik dat hij vertrekt.
bur.o behoudt zich het recht voor om een verplaatsingsvergoeding (zowel heen als terug) aan te rekenen, die zowel de tijd als de kost dekt die gepaard gaat met de verplaatsing.
Op de prestaties is 21% BTW van toepassing.
De facturen zijn betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, of indien de factuur dit anders vermeldt. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft om de factuur tijdig te betalen, dan heeft bur.o het recht de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig op te schorten totdat alle betalingen verricht zijn.
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 8 % per jaar. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder geldige reden, wordt het schuldsaldo van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd met 10% met een minimum van € 125 en een maximum van € 2.500. Dit alles zonder afbreuk te doen aan andere rechten, vorderingen, schadeloosstellingen en/of intresten. In het geval er geen tijdige betaling volgt van één of meerdere facturen, dit zowel in hoofdsom, intrest als schadebeding, worden alle, zelfs nog niet vervallen facturen, volledig opeisbaar.
Eventueel factuurprotest dient te worden geformuleerd bij aangetekend schrijven. Het factuurprotest is enkel ontvankelijk in de mate de aangetekende brief verzonden wordt binnen de vervaltermijn van de factuur.

4. Offertes en opdrachtbevestiging

Elke offerte is vrijblijvend en slechts een aanbod tot contracteren. De op de offerte vermelde prijs omvat enkel die diensten die opgesomd worden in de offerte. Alle op de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De geldigheidsduur van een offerte is 14 dagen.
bur.o behoudt zich het recht voor om de in de opdrachtbevestiging of offerte vervatte tarieven te indexeren conform de loonindexering van PC 200.

5. Opzegging, annulatie en verbreking

Voor opdrachten van onbepaalde duur geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Opdrachten van bepaalde duur kunnen niet worden opgezegd gezien deze automatisch een einde nemen na het verstrijken van de voorziene einddatum. In de mate opdracht van bepaalde duur stilzwijgend verdergezet worden na de voorziene einddatum, worden deze automatisch een opdracht van onbepaalde duur.
In alle gevallen waarin de overeenkomst ontijdig wordt stopgezet (hetzij zonder opzegtermijn bij opdrachten van onbepaalde duur, hetzij vóór de voorziene einddatum bij overeenkomsten van bepaalde duur) geldt dit als een verbreking van de overeenkomst ten laste van de klant. Alsdan is de klant van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot het betalen van een schadevergoeding van 35 % van het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt, wordt de ontbinding van de overeenkomst lastens de klant van rechtswege vastgesteld voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. Tevens behoudt bur.o zich het recht voor om alle prestaties stop te zetten voor de klant en/of de vennootschappen waarin die klant (of de zaakvoerder van die klant) zeggenschap heeft. bur.o behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of aanvraag van procedure gerechtelijke reorganisatie van de klant, alsook bij signalen van ernstige liquiditeitsproblemen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

6. Aansprakelijkheid

Omstandig stilzwijgen van de opdrachtgever ten aanzien van de door bur.o uitgevoerde diensten houdt aanvaarding in van de uitgevoerde prestaties. De door bur.o verrichte dienst wordt geacht aanvaard te zijn bij gebrek van enig protest door de opdrachtgever via aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen na uitvoering ervan.
Het is bur.o toegestaan om voor uitvoering van de diensten beroep te doen op freelancers/ onderaannemers.
De verbintenis die bur.o aangaat is op alle vlak steeds een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis, zelfs wat betreft aanwezigheid. bur.o doet redelijke inspanningen om diensten uit te voeren in de voorziene periode.
De aansprakelijkheid van bur.o is strikt beperkt tot de haar toevertrouwde taken. bur.o staat onder geen enkel beding in voor de gevolgen, vergissingen, fouten, vergetelheden van de opdrachtgever in de hem toevertrouwde opdracht. bur.o zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade of kosten van welke aard ook daaronder begrepen gederfde winst, productieverliezen, verlies van cliënteel, toename van afschrijvingen, enz.
Behoudens ingeval van opzet of bedrog kan de schadevergoeding die desgevallend toch door bur.o dient betaald te worden kan nooit meer bedragen dan het maandelijks bedrag dat verschuldigd is ingevolge de uitvoering van de diensten.
bur.o is enkel aansprakelijk voor de overtreding van inbreuken op de rechten van derden, wanneer de opdrachtgever de aannemer schriftelijk, formeel en duidelijk op het bestaan van zulke rechten heeft gewezen.
Eventuele schade die zich voordoet, wordt geacht te zijn veroorzaakt door een derde partij. Indien de opdrachtgever meent dat er schade berokkend zou zijn door aangestelden of de uitvoeringsagent van bur.o, dient de klant bur.o binnen de 3 dagen uit te nodigen om hieromtrent vaststellingen te doen, zowel wat betreft de (ver)oorzaak(er) van de schade als wat betreft de hoegrootheid. Bij gebreke aan vaststellingen binnen de 3 dagen omtrent de oorzaak en hoegrootheid van de schade kan bur.o geenszins instaan voor de gebeurlijke schade.

7. Geheimhouding

bur.o verbindt zicht tot de meest strikte geheimhouding van alle technische informatie en fabrieksgeheimen van de opdrachtgever. bur.o verbindt zich ertoe alle in uitvoering van onderhavige overeenkomst verkregen documentatie en informatie in vertrouwen te houden en ze niet te kopiëren of bekend te maken aan derden.
Daarenboven wordt de aansprakelijkheid van bur.o beperkt tot wat zij zelf kan opleggen aan haar personeel of aangestelden en zal de eventuele vergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever nooit meer mogen en kunnen bedragen dan wat bur.o effectief kan bekomen van haar personeelsleden of aangestelden.

8. Overmacht

bur.o is niet aansprakelijk voor elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de klant niet meer van haar kan worden verlangd (staking, lock-out, technische storingen, ziekte zaakvoerder/ werknemer/freelancer, weersomstandigheden, epidemieën, enz…).

9. Intellectuele eigendom

De adviezen, opinies, schriftelijke stukken, enz. uitgaande van bur.o zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van bur.o. Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en specifieke klanten en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere personen, zonder een nieuwe analyse door de bur.o.

10. Afwervingsverbod

Het is de opdrachtgever verboden om tijdens de periode van samenwerking alsook tijdens een periode van vierentwintig (24) maanden na de beëindiging van de samenwerking personeel, onderaannemers, freelancers, uitzendkrachten of gewezen personeel van bur.o over te nemen of in dienst te nemen.
Het is de opdrachtgever tevens verboden om rechtstreeks opdrachten te geven aan en/of beroep te doen op de freelancers/onderaannemers die bur.o inschakelt.
Deze verplichting geldt zowel voor de klant rechtstreeks als onrechtstreeks via dochter- of neven-vennootschappen of via een derde persoon, zelfstandige, (onder)aannemer of uitzendkantoor of gelijk welke gelieerde rechtspersoon.
De opdrachtgever maakt zich sterk dat het afwervingsverbod tevens gerespecteerd zal worden door dochter- of nevenvennootschappen, onderaannemers, leveranciers van goederen of diensten, uitzendkantoren, bedrijven die hun uitbating hebben op hetzelfde adres als de opdrachtgever (hetzij via technische bedrijfseenheid, hetzij via maatschappelijke zetel, hetzij via feitelijke uitbating), bedrijven waarvan de dagelijkse leiding in handen ligt van familieleden van de bestuurders en/of zaakvoerders van de opdrachtgevende firma.
Elke overtreding ter zake resulteert in de opeisbaarheid van een forfaitaire schadevergoeding van
• – 18.500 euro indien de afgeworven persoon minder dan 1 jaar in dienst was van bur.o
• – 22.500 euro indien de afgeworven persoon tussen de 1 en de 3 jaar in dienst was van bur.o
• – 30.000 euro indien de afgeworven persoon méér dan 3 jaar in dienst was van bur.o.

11. Toepasselijk recht en rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst. Alle betwistingen die eruit voortspruiten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk.

Ben je het beu om telkens weer te moeten opboksen tegen jouw administratie?